Profile ID :   W140077

Personal Details


   Chi. Kalbhor

SINGLE

5' 8''

85

29 Yrs.

Mumbai

Mumbai

Smart

Non Vegetarian

No

NA

Wheatish

NO

NA

NA

PUNE

Medium

NA

Education Details


Commerce Graduate

B.S.L., L.L.B., D.C.L., L.L.M.

Business

Advocate,Pune

360000

Family Details


Shri. Kalbhor

Business

Shrimati. Kalbhor

Housewife

0

0

0

0

Memane Kishor,Solapur

Lonkar, Kolte, Zende, Khedekar, Bhagat, Jagtap, Gavhane, Borkar, Poman, Shinde, Rode, Ghule

Ap.Loni Klabhor, Tal.Haveli

PUNE

House, Agriculture Land, Car etc.

No

Horoscope Details


Kashyap

Wasansadicha Wel

MAKAR

Uttarashadha

Antya

Manushya

NA

Mungus

Yes

Expectations


SINGLE

Graduate/Well Educated

Business

NA

NA

5' 5'' & Above

2 to 3

Fair

Smart

No

Yes

Yes

NA